Η εταιρεία «500web» (στο εξής η «Εταιρεία»), που ανέπτυξε την ιστοσελίδα (website) https://www.500web.gr (στο εξής δικτυακός τόπος) προσφέρει τις υπηρεσίες της βάση τους ακόλουθους όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού αυτού τόπου προκειμένου να περιηγηθεί σε αυτόν οφείλει να τους έχει διαβάσει και αποδεχτεί. Όλες οι υπάρχουσες υπηρεσίες καθώς και μελλοντικές προσθήκες στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα και η ορθότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχει. Ωστόσο λόγω της φύσης και του όγκου των δεδομένων που περιλαμβάνει το Διαδίκτυο , υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου και της αμέλειας, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη και οποιασδήποτε μορφής ζημία ενδεχομένως να υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

1.2. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων (data) οποιονδήποτε χρηστών/επισκεπτών ή/και οποιονδήποτε περιεχομένων προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

1.3. Η Εταιρεία παρόλο που καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους επισκέπτες/χρήστες δε μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε προγράμματα ή πληροφορίες είναι ανεπηρέαστα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα καταστροφικά στοιχεία για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη να εγκαθιστά και να λειτουργεί πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (anti-virus) και να διασφαλίζει της πληροφορίες και τα δεδομένα του συστήματός του.

1.4. Η Εταιρεία εξάλλου δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (websites) τρίτων που συνδέονται με τον παρών δικτυακό τόπο μέσω υπερσυνδέσμων (links , hyperlinks).

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως αυτός ισχύει σήμερα, Π.δ 207/1998, Π.δ 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

2.2. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει εγγραφή (registration) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δικτυακού τόπου ή να κάνει χρήση των φορμών επικοινωνίας ή παραγγελίας αποδέχεται ότι οφείλει να παρέχει αληθείς , ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες/στοιχεία που απαιτούνται από το δικτυακό τόπο.

2.3. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο, οπότε και γνωστοποιούνται στις Αρμόδιες Αρχές και μόνο σε αυτές), αλλά διασφαλίζεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός τόπος δικαιούται να διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για επικοινωνιακούς λόγους, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

2.4. Ο χρήστης/επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του δικτυακού τόπου και αφού αποδειχτεί η ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να απαιτήσει διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων του. Ανήλικοι χρήστες/επισκέπτες έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

2.5. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να κάνει χρήση cookies για την ανάγνωση του χρήστη/επισκέπτη ορισμένων σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του συστήματος του χρήστη/επισκέπτη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου του υπολογιστή του. Η χρήση των συγκεκριμένων αρχείων είναι αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους ώστε να καθορίζονται οι περιοχές του δικτυακού τόπου που είναι δημοφιλείς και χρήσιμες.

2.6. Στην περίπτωση υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες , ο δικτυακός τόπος δε φέρει καμία ευθύνη για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτές ακολουθούν.

3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ρητά συνομολογείται δια της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου, ο χρήστης/επισκέπτης που προέβη στην παράβαση, υποχρεούται αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

4.1. Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

4.2. Εάν κάποια διάταξη αποδειχθεί παράνομη οπότε και άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

4.3. Τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης η οποία δεν διατυπώνεται εγγράφως και δεν ενσωματώνεται σε αυτή δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής.

4.4. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.